AC- Anschluss: 90-264VAC, Leistung: 0-320W, Ausgangsspannung: 0-84V, Strom: 0-20A

AC- Anschluss: 90-264VAC, Leistung: 2x 100W + 1x12W oder 2x160W + 1x12W, Ausgangsspannung: 0-84V, Strom: 0-10A

AC- Anschluss: 90-264VAC, Leistung: 0-640W, Ausgangsspannung: 0-200V, Strom: 0-40A

AC- Anschluss: 90-264VAC, Leistung: 0-1500W, Ausgangsspannung: 0-500V, Strom: 0-60A

AC- Anschluss: 90-264VAC, Leistung: 0-1500W, Ausgangsspannung: 0-500V, Strom: 0-60A, integrierter Funktionsgenerator

AC- Anschluss: 90-264 VAC, Leistung: 0-1500W, Ausgangsspannung: 0-750V, Strom: 0-60A, integrierter Funktionsgenerator